Оздоровлення 2018

ПОЛОЖЕННЯ

про дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням «Орлятко»

при комунальному закладі загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 4

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

1. Загальна частина.

1.1.   Дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням «Орлятко» при комунальному закладі загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області (далі – заклад відпочинку) створюється на базі навчального закладу, метою діяльності якого є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.

1.2.    Заклад відпочинку у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, рішеннями виконавчого комітету міської ради м. Кропивницького, наказами управління освіти міської ради м. Кропивницького, Статутом навчального закладу, на базі якого функціонує заклад відпочинку та власним Положенням.

1.3.    Заклад відпочинку:

 • функціонує на базі комунального закладу загальноосвітня школи   І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради  Кіровоградської області за адресою: вул. Шульгіних, буд. 38, м. Кропивницький, Україна, 25006;
 • термін роботи закладу відпочинку становить 14 робочих днів (одна зміна);
 • перебування дітей в закладі відпочинку триває до 6 год. на день;
 • перебування дітей в закладів відпочинку у профільному загоні триває до 4 год.;
 • до закладу відпочинку зараховуються учні комунального закладу загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;
 • до закладу відпочинку можуть бути зараховані учні інших навчальних закладів при наявності заяви про зарахування від батьків учнів, довідки з місця навчання та довідки від лікаря про стан здоров’я дитини;
 • в закладі відпочинку надаються комплексні послуги в освітній сфері та спрямовані на поглиблення знань тих чи інших предметів, розвиток у дітей певних здібностей за інтересами із залученням позашкільних навчальних закладів та центрів естетичного виховання.

2. Організаційно-правові засади діяльності

дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням «Орлятко»

2.1.     Заклад відпочинку не є юридичною особою і перебуває у складі  навчального закладу.

2.2.     Заклад відпочинку діє на підставі Статуту навчального закладу, відповідно до даного Положення, що затверджується начальником управління освіти міської ради м. Кропивницького, наказів по навчальному закладу.

2.3.     Заклад відпочинку залучає до відпочинку учнів навчального закладу на базі якого функціонує заклад відпочинку віком від 6 до 16 років та має право залучати до відпочинку учнів інших навчальних закладів міста на підставі заяви від батьків учнів про зарахування, довідки з місця навчання учня та довідки від лікаря про стан здоров’я учня.

2.4.     Тривалість зміни відпочинку у закладі відпочинку – 14 робочих днів       (1 зміна).

2.5.     У своїй діяльності заклад відпочинку підзвітний та підконтрольний управлінню освіти міської ради м. Кропивницького.

2.6.     Керівник навчального закладу:

 • призначає директора табору та делегує повноваження щодо організації роботи закладу відпочинку, розпорядку роботи, розпорядку роботи педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу, відповідальність за безпеку життєдіяльності дітей та охорону праці дорослих на час дії закладу відпочинку;
 • забезпечує безпечні умови організації відпочинку дітей;
 • забезпечує функціонування закладу відпочинку, його комплектування технологічним обладнанням, належну підготовку до проведення відпочинку дітей;
 • погоджує плани та графіки роботи, інструкції з охорони праці і посадові обов’язки працівників закладу відпочинку;
 • здійснює контроль за діяльністю закладу відпочинку.

3. Порядок прийому дітей до табору з денним перебуванням.

3.1.    Прийом дітей до закладу відпочинку здійснюється за наказом керівника навчального закладу на підставі заяви батьків, наявності довідки про стан здоров’я дитини, профілактичних щеплень та епідеміологічного оточення.

3.2.    В закладі відпочинку з урахуванням вікових особливостей дітей створюються загони, групи чи інші об’єднання чисельністю 15-30 дітей в окремій групі на чолі з вихователем.

3.3.    Освітньо-виховний процес та процес відпочинку у закладі відпочинку здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів і здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей.

3.4.    Відрахування дитини із закладу відпочинку здійснюється за наказом керівника закладу відповідно до заяви про відрахування батьків чи осіб, які їх заміняють, за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку або на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що унеможливлює її перебування у закладі відпочинку. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу відпочинку.

4. Організація освітньо-виховного процесу та процесу відпочинку,

харчування та медичного обслуговування у таборі з денним перебуванням.

4.1.      Працівники закладу відпочинку, відповідно до своїх функціональних повноважень несуть відповідальність за збереження життя та здоров'я дітей, які перебувають в ньому.

4.2.      Надання дітям та працівникам закладу відпочинку медичної допомоги на долікарському етапі здійснюється медичним працівником навчального закладу.

4.3.      Споруди, будівлі та інші приміщення закладу відпочинку повинні відповідати санітарно-гігієнічним нормам та вимогам пожежної безпеки.

4.4.      У кожному приміщенні закладу відпочинку мають розміщуватися на видному місці план евакуації у разі пожежі чи стихійного лиха, затверджений  керівником навчального закладу.

4.5.      Заклад відпочинку забезпечує повноцінне харчування дітей відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради м. Кропивницького та відповідно до встановлених фізіологічних та натуральних норм харчування із дотриманням вимог щодо якості та безпеки продукції, визначених нормативними документами.

4.6.      Заклад відпочинку організовує роботу гуртків, груп та інших творчих об'єднань за межами закладу у місцях, призначених для перебування дітей (позашкільні заклади, спортивні бази, стадіони тощо).

4.7.      У закладі відпочинку створюються безпечні умови перебування дитини, забезпечується охорона її життя і здоров'я, особистого майна, надання медичної допомоги, виконання освітніх програм, організація змістовного дозвілля тощо.

5. Управління та кадрове забезпечення табору

з денним перебуванням.

5.1. Заклад відпочинку очолює начальник закладу відпочинку з денним перебуванням – педагогічний працівник з відповідною педагогічною освітою, що пройшов навчання з охорони праці, визначений наказом керівника навчального закладу.

5.2. Начальник закладу відпочинку:

 • затверджує календарний план роботи закладу відпочинку;
 • затверджує режим дня з урахуванням типу закладу;
 • затверджує правила внутрішнього розпорядку для дітей та працівників закладу відпочинку;
 • організовує інструктаж працівників закладу відпочинку з техніки безпеки, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання невідкладної долікарської допомоги;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;
 • здійснює контроль за виховним процесом, забезпечує належні умови для відпочинку дітей;
 • звітує перед управлінням освіти про результати діяльності закладу відпочинку;
 • видає в межах своєї компетенції накази, що стосуються діяльності закладу відпочинку, організовує і контролює їх виконання;
 • відповідає за допуск до роботи у закладі відпочинку працівників, які своєчасно пройшли обов’язковий медичний огляд;
 • приймає рішення про заохочення та дисциплінарні стягнення стосовно працівників закладу відпочинку;
 • контролює дотримання фінансової дисципліни у закладі відпочинку;
 • розпоряджається у встановленому порядку коштами закладу відпочинку;
 • складає статистичний звіт за формою ОТ-1;
 • забезпечує спільно з управлінням освіти міської ради  та керівником навчального закладу, на базі якого функціонує, підбір та розстановку кадрів, посадові обов’язки працівників закладу відпочинку;
 • звітує перед управлінням освіти міської ради м. Кропивницького про результати діяльності дитячого закладу.

5.3.  На посаду вихователя призначаються особи, які мають педагогічну освіту. При прийнятті на роботу кожен працівник повинен пройти обов’язковий медичний огляд та надати санітарну книжку, бути ознайомлений з умовами праці, правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією.

5.4.  Медичні працівники навчального закладу, які направляються на роботу в заклад відпочинку, повинні мати відповідну кваліфікацію, підготовку та стаж практичної роботи.

5.5.  Для роботи в таборах з денним перебуванням під час канікул можуть залучатися студенти педагогічних, медичних та інших навчальних закладів.

5.6.  Під час оформлення на роботу працівники закладу відпочинку проходять інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми.

5.7.  Умови і розмір оплати праці працівників закладу відпочинку визначаються відповідно до тарифікації на поточний навчальний рік.

6. Учасники процесу відпочинку в дитячому закладі відпочинку

з денним перебуванням

6.1.  До учасників процесу відпочинку дітей належать діти, їх батьки або інші законні представники, працівники закладу відпочинку, керівники навчальних закладів, представники проф. спілок та інших об'єднань громадян.

6.2.  Працівники закладу відпочинку мають право на:

 • внесення пропозицій щодо поліпшення освітньо-виховного процесу та процесу відпочинку;
 • участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування закладів відпочинку, у заходах, пов'язаних з організацією освітньо-виховного процесу та процесу відпочинку;
 • вибір педагогічно-обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з дітьми;
 • соціальне та матеріальне заохочення за сумлінне виконання покладених обов'язків;

6.3.   Працівники закладу відпочинку  зобов'язані:

 • під час прийняття на роботу подати документ про проходження обов'язкового медичного огляду, який дає право працювати з дітьми та медичну книжку встановленого зразка;
 • дотримуватися вимог даного Положення, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;
 • берегти життя та здоров'я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
 • виконувати накази керівника навчального закладу та начальника закладу відпочинку.
  1. Діти під час перебування у дитячому закладі відпочинку мають право:
 • на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права дитини, на охорону життя, здоров'я і власного майна, повагу до їх гідності, вільне висловлювання  власних  поглядів і переконань;
 • на кваліфіковану первинну медичну допомогу в разі захворювання або травмування;
 • самостійно обирати види діяльності, дозвілля, участь в освітніх, програмах та програмах відпочинку закладу відпочинку;
 • отримувати послуги з відпочинку, зокрема платні, на раціональне харчування;
 • брати участь в управлінні закладом відпочинку;
 • звертатися до керівництва закладу відпочинку для отримання інформації стосовно побуту, харчування, медичної допомоги, змісту освітніх програм та програм відпочинку;
 • у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих заходів;

Діти під час перебування в закладі відпочинку зобов'язані виконувати правила внутрішнього розпорядку такого закладу.

6.5.     Батьки або інші законні представники дітей мають право:

 • ознайомитися із даним Положенням, правилами перебування дитини у закладі, змістом освітніх програм і програм відпочинку, в яких братиме участь дитина;
 • захищати права та законні інтереси дитини;
 • звертатися до начальника закладу відпочинку, керівника навчального закладу, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, утворених ними комісій, інших органів з питання поліпшення роботи дитячого закладу відпочинку.

6.6.     Батьки або інші законні представники дітей зобов'язані:

 • забезпечити дитину на час перебування у дитячому закладі необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;
 • провести з дитиною превентивну роботу із запобігання шкідливим звичкам;
 • відвідувати дитину в закладі відпочинку та у визначений строк забрати її з закладу відпочинку;
 • відшкодувати заподіяні дитячому закладу відпочинку збитки внаслідок недисциплінованої поведінки дитини.

7. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна

база дитячого закладу відпочинку

7.1.   Фінансово-господарська діяльність закладу відпочинку здійснюється відповідно до законодавства України, за рахунок коштів місцевого бюджету та додаткових джерел, що не заборонені законодавством.

7.2.   Додатковими джерелами фінансування закладу відпочинку з денним перебуванням можуть бути добровільні внески батьків, матеріальні цінності юридичних та фізичних осіб, інші надходження, не заборонені законодавством, які використовуються для провадження діяльності, передбаченої Положенням.

7.3.   Ведення діловодства та звітності в закладі відпочинку здійснюється в установленому законодавством порядку.