Соціально-психологічна служба школи

Роль, місце та основні функції практичного психолога та соціального педагога в оргагізації навчально-виховного процесу

Навіщо потрібен психолог чи соціальний педагог в школі? Робота психолога, соціального педагога в школі нерозривно пов'язана з освітнім процесом. Школа - це величезний соціальний інститут. Психолог та соціальний педагог працюють не тільки з дітьми, а також і з педагогами та батьками.

Для дитини школа є центром освоєння соціуму. Перший досвід міжособистісних відносин, засвоєння знань, і багато чого іншого - все це отримує дитина в школі. Саме тут необхідно виробити єдину лінію роботи і педагогів, і батьків, і психолога, і соціального педагога. Тільки при взаємному прийнятті рішень, при єдиних цілях, школа може претендувати на звання соціального інституту знань.
Робота з батьками частіше за все стосується покрещення батьківської компетенції.
В організаційно-методичному плані діяльність працівників психологічної служби допомагає у формулюванні педагогічних завдань. Працівник психологічної служби може виявити причини неуспішності, невпевненості чи агресивності дітей. І саме успішне співробітництво працівників психологічної служби, батьків та вчителів школи призводить до реалізації поставлених освітнім закладом педагогічних завдань.
Потреба педагога в соціально-психологічному забезпеченні його професійної діяльності відмічається сьогодні багатьма авторами. Педагоги усвідомлюють необхідність роботи психолога в освітній установі та готові співробітничати з ним. Розглядаючи питання про психологічне забезпечення діяльності педагога, варто враховувати, що професійна діяльність педагога стає сьогодні якісно іншою, оскільки вчитель-предметник вже не здатен задовольнити запит сучасної педагогічної практики. Є потреба у педагогові-професіоналі, який, є суб’єктом педагогічної діяльності, а не носієм сукупності наукових знань та способів їх передачі; по-друге, такому, що орієнтований на розвиток людських здібностей, а не тільки на трансляцію знань, вмінь, навичок; по-третє, вміє на практиці працювати з освітніми процесами, будувати освітні ситуації, які розвивають, а не просто ставити й вирішувати дидактичні задачі.
Наукою визначені особливості діяльності педагога, характерні для сучасного этапу розвитку освіти: відкритість, активність, рефлексивність, інноваційна ориєнтованість, колективний та соціально-орієнтований характер, цінністно-смислова насиченість. Смислова визначеність та особистісна значимість для педагога того, що він робить, цінності та смисл, які він реалізує в роботі, усвідомленість цілей, які ставить перед собою педагог, сутністно визначають його діяльність. Перелічені характеристики наближають вчителя до засвоєння способів професійного буття в гуманітарній парадигмі, роблять можливою реалізацію особистісно орієнтованого підходу в педагогічній діяльності. 
Основною метою та призначенням сучасної психологічної служби є гуманізація цілісного педагогічного процесу при дотриманні принципу педагогічної екології. Це означає орієнтацію цілей та результатів цілісного педагогічного процесу на дитину, як вищу цінність, зміну світогляду його учасників на основі ідей гуманізації; розвиток гуманітарної культури суб’єктов педагогічної діяльності; відновлення на цій основі культуростворюючої функції вихователя; створення умов для природовідповідного розвитку дитини, збереження та укріплення його здоров’я; олюднення стосунків на основі особистісно орієнтованної моделі взаємодії, яка створює передумови для розвитку особистості вихованців-учнів та педагогів як суб’єктів самосвідомості, діяльності та спілкування, вияву їх творчої активності. Гуманістична орієнтація суб’єктів педагогічної діяльності передбачає розвиток їх власних особистісних ресурсів, оволодіння формами конструктивного спілкування та орієнтацію на особистісно орієнтовану взаємодію в навчальному процесі.
Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку вихованців, учнів і студентів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.
Психологічна служба закладів освіти представлена двома фахівцями: психолог та соціальний педагог. Розглянемо основні напрями діяльності психологічної служби:
- Консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку вихованців, учнів, студентів, допомога органам державного управління у плануванні освітньої діяльності;
- Просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальних закладах та у сім'ї;
- Превентивне виховання (через засоби масової інформації, під час навчальної діяльності в рамках навчальних програм або як окремого предмета), метою якого є формування у вихованців, учнів, студентів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров'я; профілактика алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції і злочинності.

Якщо розглядати більш докладно види та напрями діяльності психологічної служби в закладі освіти то ми будемо говорити про:
- Діагностика - поглиблене психолого - педагогічне вивчення учнів, вихованців протягом усього періоду навчання, визначення індивідуальних особливостей і схильностей особистості, її потенційних можливостей у процесі навчання і виховання, у професійному самовизначенні, а також виявлення причин і механізмів порушень у навчанні, розвитку, соціальної адаптації.
- Корекція – здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи. Цей напрямок здійснюється на основі спільної діяльності педагогів - психологів, дефектологів, логопедів, лікарів, соціальних педагогів та інших фахівців. Проведення позакласних заходів (класна година, КВК) також входять до компетенції психолога та соціального педагога.
- Реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги вихованцям, учням, студентам, які пребувають в кризовій ситуації, з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності.
- Профілактика - попередження виникнення явищ дезадаптації учнів, вихованців в освітніх установах, розробка конкретних рекомендацій педагогічним працівникам, батькам (законним представникам) з надання за допомоги в питаннях виховання, навчання і розвитку.
- Просвітницько-пропагандистська робота - формування в учнів, вихованців та їхніх батьків (законних представників), у педагогічних працівників і керівників освітніх установ потреби в психологічних знаннях, бажання використовувати їх в інтересах власного розвитку. Створення умов для повноцінного особистісного розвитку і самовизначення учнів, вихованців на кожному віковому етапі, а також у своєчасному попередженні можливих порушень у становленні особистості і розвитку інтелекту.
- Консультативна діяльність - надання допомоги учням, вихованцям, їх батькам (законним представникам), педагогічним працівникам та іншим учасникам освітнього процесу в питаннях розвитку, виховання і навчання за допомогою психологічного консультування. Кожен батько чи педагог має право звернутися до психолога з проблемою, або просити про допомогу щодо дитини.
- Прогностика – складання прогнозу на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи; прогноз результатів навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009р. №616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України» функції спеціалістів психологічної служби визначаються як наступні:

Практичний психолог навчального закладу:- бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку вихованців, учнів, студентів, збереження їх повноцінного психічного здоров'я;- проводить психолого-педагогічну діагностику готовності вихованця, учня, студента до навчання та сприяє їх адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку;- розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей вихованців, учнів, студентів;- сприяє вибору учнями і студентами професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя; здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків;- проводить психологічну діагностику і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки вихованців, учнів, студентів;- формує психологічну культуру вихованців, учнів, студентів, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

Соціальний педагог навчального закладу:- вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку вихованців, учнів і студентів, мікроколективу (класу чи групи), шкільного, студентського колективу в цілому, молодіжних та дитячих громадських організацій; досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на вихованців, учнів і студентів;- прогнозує на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості вихованця, учня, студента чи групи; прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;- дає рекомендації вихованцям, учням, студентам, батькам або особам, які їх замінюють, вчителям, викладачам та іншим особам з питань соціальної педагогіки; надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим і молодіжним громадським організаціям, вихованцям, учням, студентам, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;- сприяє захисту прав вихованців, учнів і студентів, представляє їхні інтереси у службі у справах дітей, у правоохоронних та судових органах;- бере участь у формуванні навичок дотримання норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя, сприяє попередженню негативних явищ серед вихованців, учнів, студентів;- надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб вихованців, учнів і студентів; здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій вихованців, учнів і студентів; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.В діяльності соціального педагога можуть бути виділені три аспекти:- участь в управлінні навчальним закладом;- участь у виховному процесі;- участь в організації виховного середовища.